รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป

ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


                   ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562 เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งดำเนินการสอบคัดเลือก เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

                   ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยโรงเรียนได้กำหนดให้มีการดำเนินการ ดังไฟล์แนบต่อไปนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม

36-scan25630227-110553