กิจกรรม workshop การทำขลุ่ย

สาขาวิชาดนตรีศึกษา จัดกิจกรรม workshop การทำขลุ่ย สร้างความรู้พื้นฐานก่อนบรรจุเป็นครู

         เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ อาคารสถาบันช่างเมืองเพชรและศิลปะร่วมสมัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4 สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ดนตรีไทย) เข้าร่วมกิจกรรม workshop ซึ่งเป็นโครงการที่บูรณาการรายวิชาร่วมกัน ระหว่างรายวิชาการซ่อมและการบำรุงรักษาเครื่องดนตรีและรายวิชาทักษะเครื่องเป่า

      

        การจัดกิจกรรม workshop ในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการที่อาจารย์ปกป้อง ขำประเสริฐ อาจารย์ประจำรายวิชา ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเอง ด้วยการเข้าอบรมการทำขลุ่ย จึงเห็นว่าน่าจะสามารถนำมาต่อยอดให้นักศึกษาได้ทดลองปฏิบัติ และเห็นว่านักศึกษาดนตรีไทยสายวิชาชีพครูหากได้รับการบรรจุในพื้นที่ๆ ห่างไกล ก็จะสามารถนำไปใช้ต่อยอดได้ และวัสดุก็หาได้โดยทั่วไป

       ซึ่งการทำกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ณพ กันตะวาทน์ ผู้เชี่ยวชาญการทำขลุ่ย จากบ้านขลุ่ยหน่อไผ่ จังหวัดนครปฐม และอาจารย์อันติมะ พรหมเดชโสภา ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องงานไม้ จากบ้านสร้างศิลป์เรือจำลอง จังหวัดราชบุรี มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในการฝึกปฏิบัติให้แก่นักศึกษา

     .     

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี