ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 25 มิ.ย. 2558

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลด

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 25 มิ.ย. 2558