ประกาศ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานปกติ พ.ศ. 2553

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานปกติ พ.ศ. 2553

ดาวน์โหลด

ประกาศ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานปกติ พ.ศ. 2553