ข้อบังคับ ว่าด้วย การกำหนดภาระงานอาจารย์ พ.ศ. 2559

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ว่าด้วย การกำหนดภาระงานอาจารย์ พ.ศ. 2559

ดาวน์โหลด

ข้อบังคับ ว่าด้วย การกำหนดภาระงานอาจารย์ พ.ศ. 2559