การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในการเข้าร่วมงานพระราชพิธีรัฐพิธี ลงวันที่ 29 มิ.ย. 2553

การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในการเข้าร่วมงานพระราชพิธีรัฐพิธี ลงวันที่ 29 มิ.ย. 2553

การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในการเข้าร่วมงานพระราชพิธีรัฐพิธี ลงวันที่ 29 มิ.ย. 2553