อัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าเรียนเสริมเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการ สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าเรียนเสริมเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการ สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2563


                  ตามมติของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในคราวที่ประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2553 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2553 อาศัยอำนาจตามความมาตรา 31(1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2547 จึงกำหนดอัตราค่าบำรุงการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นักเรียนต้องชำระ ดังไฟล์ที่แนบมานี้

รายละเอียดเพิ่มเติม

อัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าเรียนเสริมเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการ สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2563