ตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนพระราชทานโครงการกองทุนการศึกษา

สำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา ตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนพระราชทานโครงการกองทุนการศึกษา

       อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยนายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับ คุณบรรลือ วิศิษฎอนุพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานปลัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) คุณพัชรา อุดมผล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา สำนักงานองคมนตรี และคณะ ในโอกาสเดินทางมาพบปะ พูดคุย และให้กำลังใจนักศึกษาทุนพระราชทานโครงการกองทุนการศึกษา เมื่อช่วงเช้าวันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

       สำหรับการเดินทางมาตรวจเยี่ยมนักศึกษาโครงการกองทุนนักศึกษาในครั้งนี้ ได้ติดตามในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษา การดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมที่เน้นการมีจิตอาสา ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค รวมถึงผลการศึกษาของนักศึกษาโครงการกองทุนการศึกษาทั้ง 9 คน

      

       โอกาสนี้ อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้กล่าวถึงการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาว่า ในเบื้องต้นมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้คำปรึกษาในเบื้องต้น จากนั้นจะส่งเรื่องมายังกองพัฒนานักศึกษา โดยมีบุคลากรที่ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ ขณะที่การส่งเสริมรายได้ให้กับนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาได้จัดพื้นที่ให้นักศึกษาได้จำหน่ายอาหารและสินค้า ในชื่อ “กะโหนด Market” นอกจากนี้ยังมีการจ้างงานนักศึกษาที่มีค่าตอบแทนอยู่ที่ชั่วโมงละ 35 บาท แต่ไม่เกิน 250 บาทต่อวัน

   

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสาารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี