สมรรถนะครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 สำหรับวิทยากรแกนนำ (Local Trainers) ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตก ที่จัดขึ้นเมื่อวันก่อนนี้ ณ รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

         กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดขึ้น โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นศูนย์แม่ข่ายประจำภูมิภาคตะวันตก ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในการดำเนินการสร้างวิทยากรหลัก (Local trainer)  เพื่อการพัฒนาครูในพื้นที่ให้มีความพร้อมสู่การเป็นครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาการคำนวณและการเรียนรู้ดิจิทัล รวมถึงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามแนวทางของโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมครูและนักเรียนสู่การทดสอบ PISA ในปี พ.ศ. 2564

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี