มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) (ฉบับที่ 2)

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) (ฉบับที่ 2)

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) (ฉบับที่ 2)