มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอแสดงความยินดีกับนายเกริกชัย พันธสูตร ที่ได้คะแนนวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม อันดับ 1 ของเดือน กุมภาพันธ์ ในการสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ไฟฟ้าสื่อสาร)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอแสดงความยินดี
กับนายเกริกชัย พันธสูตร ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

ที่ได้คะแนนวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม อันดับ 1 ของเดือน กุมภาพันธ์ ในการสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ไฟฟ้าสื่อสาร)

 

ที่มา : https://intech.pbru.ac.th