อนามัยเจริญพันธุ์ การคุมกำเนิดและการป้องกันโรค

นักศึกษาสายวิชาชีพครู รับฟังการบรรยาย “อนามัยเจริญพันธุ์ การคุมกำเนิดและการป้องกันโรค”

         นักศึกษาสายวิชาชีพครู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมรับฟังการบรรยาย “อนามัยเจริญพันธุ์ การคุมกำเนิดและการป้องกันโรค” ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันก่อนนี้ ณ ห้องประชุมร่มฉัตรบารมี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

        สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 กำหนดให้สถาบันการศึกษาจัดการศึกษา โดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม ซึ่งนอกจากด้านสุขภาวะแล้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการให้ความรู้ในด้านอนามัยเจริญพันธุ์ การคุมกำเนิดและการควบคุมโรค เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการป้องกันตนเองและเรียนรู้ถึงอันตรายจากเพศสัมพันธ์

       โดยการอบรมในครั้งนี้ ได้เชิญอาจารย์ลออ สิงหโชติสุขแพทย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี