เตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์การทำงานด้านเรือสำราญ

 

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ รับฟังการบรรยายเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์การทำงานด้านเรือสำราญ

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะจากศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงานเรือสำราญและงานโรงแรม ที่ได้มาบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และร่วมลงนามความร่วมมือกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่ออบรมนักศึกษาและเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์การทำงานด้านเรือสำราญ

       อาจารย์วัชระ เย็นเปรม ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ กล่าวว่า เพื่อการให้การดำเนินงานดังกล่าวเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจจึงจัดโครงการการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ ภายใต้โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning หรือสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อดำเนินงานให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมุ่งสู่สากล เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ รวมทั้งนักศึกษาสาขาวิชาอื่นๆ ที่มีความสนใจได้มีความรู้กว้างขวางในเรื่องของสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและแนวทางในการทำงานในอนาคต ซึ่วการทำงานบนเรือสำราญถือว่าเป็นอาชีพที่ท้าทายความสามารถเป็นอย่างสูง  ทำงานเรือสำราญและงานโรงแรมครับ ขอบคุณครับ

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี