“เตรียมความพร้อมวัยเรียน วัยใส ใส่ใจเพศศึกษา”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ “เตรียมความพร้อมวัยเรียน วัยใส ใส่ใจเพศศึกษา”

     นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ “เตรียมความพร้อมวัยเรียน วัยใส ใส่ใจเพศศึกษา” ที่ได้จัดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ภายใต้โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายในท้องถิ่น

     ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเพศอนามัย การตั้งครรภ์และการป้องกันโรค โดยมีการบรรยายเรื่อง วัยเรื่องกับเพศศึกษาและการตั้งครรภ์และการคุมกำเนิด โดยอาจารย์ภาษิต ศิริเทศ อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี