อบรมการป้องกันภัยจากโรคร้ายยุคดิจิทัล COVID-19

 

คณะครุศาสตร์นำนักศึกษาเข้าอบรมการป้องกันภัยจากโรคร้ายยุคดิจิทัล COVID-19

          เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะครุศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ทองนิล คณบดีคณะครุศาสตร์ นำนักศึกษาเข้ารับการอบรมการป้องกันภัยจากโรคร้ายยุคดิจิทัล COVID-19

            เป็นที่ทราบกันดีว่าในยุคดิจิทัลที่มีความทันสมัยของเทคโนโลยี ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่สะดวกสบายขึ้น เพราะข้อมูลทุกอย่างอยู่ในรูปแบบดิจิทัลทำให้ง่ายต่อการใช้งาน ประชาชนส่วนใหญ่ใช้เวลากับเทคโนโลยีดิจิทัลในแต่ละวันนานหลายชั่วโมง พฤติกรรมคือการนั่งอยู่ในท่าเดิมๆ ซ้ำๆ ขาดการออกกำลังกาย ส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายจนเกิดเป็นโรคต่างๆ ตามมาหลายโรค จนกลายเป็นปัญหาเรื้อรังด้านสุขภาพ

        ปัจจุบันมีโรคที่เกิดขึ้นมาใหม่คือ COVID-19 คณะครุศาสตร์จึงได้จัดทำโครงการอบรมการป้องกันภัยจากโรคร้ายยุคดิจิทัล COVID-19 ขึ้น เพื่อให้นักศึกษา
ของคณะครุศาสตร์มีความรู้ ตระหนักถึงความปลอดภัยและสร้างภูมิคุ้มกันตนเอง โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ประเสริฐ ศรีนวล อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี