สำนักงานอธิการบดีเดินหน้า “โครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว”

สำนักงานอธิการบดีเดินหน้า “โครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว”

       บุคลากรสำนักงานอธิการบดี และตัวแทนจากคณะ/สำนัก/สถาบัน เข้าร่ววมการอบรมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ที่สำนักงานอธิการบดีมได้จัดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพชรบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม

      สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายในการที่จะผลักดันเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวสะอาด (Green and Clean University) และเข้าสู่กระบวนการจัดอันดับมหาวิทยาสีเขียวโลก มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการกำหนดแผนการปฏิบัติราชการประจำปี โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว ซึ่งระบุว่ามหาวิทยาลัยฯ จะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การตรวจประเมินด้าน Green Office จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกำหนดตัวชี้วัดให้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การตรวจประเมินด้าน Green Office  จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

      สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มีการดำเนินงานตามโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว ในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2563 และยื่นใบสมัคร ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 แล้วนั้น ตามกำหนดแผนการดำเนินงานโครงการจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้มีการจัดอบรมให้ความรู้ และตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว ในเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2563

     การอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับมาเป็นแนวทางและต้นแบบในการบริหารจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักงานอธิการบดี สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง  รวมทั้งการดูแลความสะอาดเรียบร้อยในสำนักงาน โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรการบรรยายในหัวข้อ แนวทางการพัฒนาสำนักงานสู่สำนักงานสีเขียว

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี