มรภ.เพชรบุรี เปิดบ้านต้อนรับ ที่ปรึกษา รมต.กษ.

มรภ.เพชรบุรี เปิดบ้านต้อนรับ ที่ปรึกษา รมต.กษ. ในการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม  และการพัฒนาเกลือทะเลไทย

          วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับนายอลงกรณ์ พลบุตร ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเดินทางมาประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) และการพัฒนาเกลือทะเลไทย

            การประชุมในวันนี้เป็นการหารือประเด็น แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) และการพัฒนาเกลือทะเลไทย ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีรูปแบบโครงสร้างเป็นแบบ 1 จังหวัด 1 ศูนย์ ซึ่งจังหวัดเพชรบุรีศูนย์ดังกล่าวได้ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ใช้เป็นแหล่งบริการเกษตรกรที่รวบรวมองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรไปใช้พัฒนาต่อยอดการผลิต เป็นศูนย์อบรมเกษตรกร และสนับสนุน Smart Famer รวมถึง Young Smart Farmer ในแต่ละจังหวัด ให้สามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ามีคุณภาพและได้มาตรฐาน เกิดรายได้กับเกษตรกร ชุมชนและประเทศ ผลักดันงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านงานวิจัย การพัฒนา การลงทุน การแปรรูปและการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีคณะต่างๆ ทั้ง 8 คณะ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของศูนย์ฯ ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยฯ ที่มีการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ร่วมกัน มีอุปกรณ์การเรียนและการฝึกสอนทักษะที่ทันสมัย มีศักยภาพทั้งในด้านอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการและโรงเรือน รวมถึงการเรียนรู้ร่วมกับผู้ประกอบการและการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีขอขอบคุณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจมหาวิทยาลัยฯ ในการเป็นศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรมของจังหวัดเพชรบุรี  และขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่จะร่วมขับเคลื่อนการดำเนินของศูนย์ฯ ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป”

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี