นักศึกษาโครงการกองทุนการศึกษาเข้าพบนายกสภามหาวิทยาลัยฯ

นักศึกษาโครงการกองทุนการศึกษาเข้าพบนายกสภามหาวิทยาลัยฯ

       นักศึกษาโครงการกองทุนการศึกษา จำนวน 9 คน เข้าพบพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการศึกษา ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการเรียน เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

      สำหรับโครงการกองทุนการศึกษา เกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2555 โดยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระราชกระแสรับสั่งไปยังประธานองคมนตรีว่า มีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานเงินส่วนพระองค์จำนวนหนึ่งมาทำให้เกิดประโยชน์ด้านการพัฒนาการศึกษาให้ทำแบบภาคเอกชน คือ เรียบง่าย รวดเร็ว คล่องตัว แต่ต้องประหยัด พอเพียง ซื้อสัตย์สุจริต โดยให้ประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรีดำเนินการรับสนองพระราชดำริ จึงตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วยองคมนตรีเพื่อบริหารงาน และให้มีอาสาสมัครที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยเหลือและตั้งสำนักงานขึ้นเพื่อรองรับด้านธุรการ  

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี