สารแสดงความห่วงใยต่อบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและแนวทางปฏิบัติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (ฉบับที่ 1)

สารแสดงความห่วงใยต่อบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและแนวทางปฏิบัติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (ฉบับที่ 1)

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้กล่าวแสดงความเป็นห่วง คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโรคโคโรนา 2019 ที่กำลังระบาดอยู่ในทุกพื้นที่ สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการออกประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโรคโคโรนา 2019 ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2 เพื่อเฝ้าระวังและติดตาม ตลอดจนแนวทางปฏิบัติของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไปเรียบร้อยแล้ว แต่ในขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโรคโคโรนา 2019 ได้มีการเพิ่มระดับที่สูงขึ้น ตามการรับรู้และการแจ้งข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้นผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงได้ประชุมและกำหนดแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ด้านการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดังนี้

         1. ด้านการจัดการเรียนการสอน ให้จัดการเรียนการสอนแบบยืดหยุ่นตามความเปลี่ยนไปของสถานการณ์ โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน เพื่อลดการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบปกติ เช่น การเรียนออนไลน์ตามระบบของมหาวิทยาลัย การเรียนผ่านโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น กลุ่มเฟสบุ๊ค กลุ่มไลน์ เป็นต้น ตามความเหมาะสมของอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน และตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 จะดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทุกรายวิชา หากมีความจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ให้แยกการนัดพบนักศึกษาเป็นกลุ่มเล็ก ๆ และให้มีกระบวนการคัดกรองและป้องกัน เช่น การตรวจวัดไข้ การใช้หน้ากากอนามัย การใช้เจลล้างมือ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน แต่ต้องมีมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานของรายวิชานั้น ๆ ตลอดจนให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา รายงานแนวทางการจัดการเรียนการสอนต่อผู้บริหารระดับคณะให้ชัดเจน

         2. ด้านการจัดกิจกรรมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้งดเว้นกิจกรรมเกี่ยวกับการเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างจังหวัดหรือพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโรคโคโรนา 2019 อย่างเด็ดขาด การนำนักศึกษาลงพื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่ในลักษณะโครงการ/ในรายวิชา หรือการจัดอบรมสัมมนา ให้ชะลอและงดกิจกรรมดังกล่าวไปก่อน แต่หากมีความจำเป็นที่เลี่ยงไม่ได้  ให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรมเสนอต่อคณบดีเพื่อพิจารณาและส่งต่อไปยังผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาร่วมกัน ทั้งนี้ในการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ต้องมีแนวทางในการคัดกรองและป้องกันความปลอดภัยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโรคโคโรนา 2019 อย่างชัดเจนและรายงานผลต่อผู้บริหารอย่างเป็นรูปธรรม

         3. การปฏิบัติหน้าที่ของคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามปกติ แต่ให้มีการป้องกันตนเองและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด หากพบว่าตนเองอยู่ในภาวะความเสี่ยงให้ดำเนินการตามแนวประกาศของมหาวิทยาลัยเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโรคโคโรนา 2019 ไปแล้ว

         4. ด้านการช่วยเหลือเยียวยา หลังจากนี้เพื่อลดความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโรคโคโรนา 2019 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะได้ดำเนินการพิจารณามีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาให้กับนักศึกษาและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวเพื่อให้ลดความเดือดร้อนต่อไป

         สุดท้ายนี้ ขอให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกคนช่วยกันดูแลสุขภาพตนเองให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง หากมีสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะมีการแจ้งแนวทางการปฏิบัติของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาต่อไป ทั้งนี้ให้ทุกคนติดตามข่าวสารเรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโรคโคโรนา 2019 อย่างใกล้ชิดผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างการรับรู้และปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี