ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ผู้ประสงค์ให้มหาวิทยาลัยฯ ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ผู้ประสงค์ให้มหาวิทยาลัยฯ ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ผู้ประสงค์ให้มหาวิทยาลัยฯ ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2564