มาตรการป้องกันและแนวทางการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง มาตรการป้องกันและแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ได้รับการวินิจฉัยโรคติดเชื้อดังกล่าวแล้วเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2547 จึงออกประกาศไว้ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังไฟล์ที่แนบมานี้

ดาวน์โหลดประกาศ >> CLICK

มาตรการป้องกันและแนวทางการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)