ประกาศแนวปฏิบัติการติดต่อราชการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศแนวปฏิบัติการติดต่อราชการกองพัฒนานักศึกษา
อาทิ การส่งเอกสารต่างๆ การติดต่อเรื่องหอพัก
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี