UniNet เปิดให้บริการระบบ Video Conference เพื่อใช้สำหรับการประชุมและการเรียนการสอนทางไกลให้กับหน่วยงานภายใต้การสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

UniNet เปิดให้บริการระบบ Video Conference เพื่อใช้สำหรับการประชุมและการเรียนการสอนทางไกลให้กับหน่วยงานภายใต้การสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

UniNet เปิดให้บริการระบบ Video Conference เพื่อใช้สำหรับการประชุมและการเรียนการสอนทางไกลให้กับหน่วยงานภายใต้การสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

                 ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID -19) ได้แพร่อย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ประกอบกับเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 องค์การอนามัยโลก ได้ประกาศให้การระบาดของโรคดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public health emergency of international concern (PHEIC)) ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนและการบริหารราชการได้รับผลกระทบ

          สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานเพื่อการศึกษาวิจัยได้เล็งเห็นถึงปัญหาสำคัญเหล่านี้ จึงขอเสนอทางเลือกให้แก่สมาชิกเพื่อใช้งานในการบริหารราชการในยุคดิจิตอล สังคมออนไลน์ ด้วยระบบ Tele Conference โดย UniNet ยินดีในการบริหารจัดการห้องประชุมทางไกลและให้บริการ ดังนี้
ระบบบริการ คุณสมบัติ

ระบบ SCOPIA (web conference)
     – ใช้งานผ่าน IP/ Mobile/ Web
     – เปิดใช้งานพร้อมกันได้มากกว่าหนึ่งห้องประชุม
     – รองรับการเข้าร่วมประชุมสูงสุด 200 Account
     – กรณีเปิดห้องประชุมพร้อมกันเกินหนึ่งห้องผู้เข้าร่วมทุกห้องรวมแล้วไม่เกิน 200 Account
     – บริหารจัดการระบบของห้องประชุมโดย UniNet

ระบบ ZOOM
     – ใช้งานผ่าน Mobile/ Web
     – เปิดใช้งานพร้อมกันได้ 4 ห้องประชุม
     – รองรับการเข้าร่วมประชุมพร้อมกันสูงสุด 500 Account
     – บริหารจัดการระบบของห้องประชุมโดย UniNet/หน่วยงานที่มี Account Zoom

1. ระบบ SCOPIA (web conference)
     – สามารถใช้งานได้ผ่านทาง IP/ Mobile/ Web
     – ในช่วงเวลาเดียวกันสามารถเปิดห้องประชุมได้หลายห้อง
     – จำนวน Account = 200 ( สามารถเข้าใช้งานพร้อมกันได้ 200 Account)
     – คนที่จะสร้างห้องประชุมได้ คือ UniNet
2. ระบบ ZOOM
     – สามารถใช้งานผ่านทาง Mobile/Web
     – ในช่วงเวลาเดียวกันเปิดห้องประชุมได้ 4 ห้อง
     – จำนวน Account = 500 (สามารถเข้าใช้งานพร้อมกันได้ 500 Account)
     – คนที่จะสร้างห้องประชุมได้ คือ UniNet / หรือคนที่มี Accout Zoom

1) ระบบ Video Conference System (VCS) แบบความละเอียดสูงเสมือนผู้ใช้งานนั่งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน
2) ระบบ Web Conference System โดยที่ระบบดังกล่าวนี้ผู้ใช้มีเพียงคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวก็สามารถใช้งานประชุมหรือจัดการเรียนการสอนร่วมกันได้โดยที่ผู้เข้าร่วมสามารถอยู่ต่างที่กันพร้อมกันหลายจุด

          ทั้งนี้ UniNet ยังได้วางระบบสนับสนุนการประชุมพร้อมกันแบบหลายจุดและสามารถเชื่อมโยงกลุ่มผู้ใช้ที่ใช้งานต่างระบบกันให้สามารถประชุมหรือดำเนินกิจกรรมร่วมกันได้ เราได้จัดให้บริการระบบเพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมการประชุม กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมด้านการแพทย์ โดยช่องทางในการติดต่อขอใช้บริการ ดังนี้

โทรศัพท์ : 02-0395690
e-mail address : noc@uni.net.th
Facebook : Uninet Thailand

          โดยท่านใดที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการระบบ Video Conference เพื่อใช้สำหรับการประชุม และการเรียนการสอนทางไกลตามลิงค์ข้างล่างนี้ได้เลยครับ

แบบฟอร์มขอใช้บริการระบบ Video Conference

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี