งานหอพักนักศึกษาต้อนรับคณะกรรมการตรวจหอพัก

งานหอพักนักศึกษา ต้อนรับคณะกรรมการตรวจหอพัก ตามมาตรฐานและกฎหมายตาม พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ.2558

          เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 งานหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา นำโดยนางสาวลัดดา อินทราพงษ์ รักษาการหัวหน้างานหอพักนักศึกษา ให้การต้อนรับคณะทำงานเฉพาะกิจในการตรวจหอพักในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานโยธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง ในการเข้าตรวจหอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 6 หอพัก

          สำหรับการตรวจในครั้งนี้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 ประกอบด้วย

          1. มาตรฐานห้องพัก โดยมีองค์ประกอบตัวชี้วัด คือ จะต้องมีป้ายชื่อหอพัก ระบุประเภทหอพัก (ชาย/หญิง) อย่างชัดเจน พื้นที่ห้องพักจะต้องไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร มีช่องแสงสว่างและช่องระบายอากาศ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพักอาศัยและถูกสุขลักษณะ

          2. มาตรฐานพื้นที่บริการและการอำนวยความสะดวก โดยมีองค์ประกอบตัวชี้วัด คือ มีห้องต้อนรับผู้มาเยือน ห้องบริการเอนกประสงค์ ห้องอาบน้ำ ห้องส้วม อ่างล้างมือ มีสำนักงานหอพัก บริการยาสามัญประจำบ้าน มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น ระบบอินเตอร์เน็ต ห้องหรือมุมเอกสารที่ให้บริการหนังสือพิมพ์ มีพื้นที่จอดรถจักรยานหรือจักรยานยนต์อย่างน้อยห้องละ 1 คัน มีระบบโทรศัพท์ภายใน และมีพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมสันทนาการหรือออกกำลังกาย

          3. มาตรฐานด้านโครงสร้างและความปลอดภัยของอาคารหอพัก โดยมีองค์ประกอบตัวชี้วัด คือ มีการออกแบบโครงสร้างอาคารที่ผ่านการตรวจสอบ และได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลอนุญาตตามกฎหมาย มีระบบสัญญาณเตือนภัย ระบบดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน มีช่องทางเดินภายในอาคารกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร บันไดกว้างไม่น้อยกว่า 1.2 เมตร โดยอาคารหอพัก ที่สูงสี่ชั้นขึ้นไป ต้องมีบันไดหนีไฟและทางเดินไปยังบันไดหนีไฟโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง มีป้ายและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา (สำหรับหอพักที่มีพื้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตร) มีการติดตั้งไฟส่องสว่างฉุกเฉิน และมีระบบบำบัดน้ำเสียและระบบระบายน้ำเสีย

          4. มาตรฐานการจัดระเบียบบริการ โดยมีองค์ประกอบตัวชี้วัด คือ มีการแยกพื้นที่อาคารหอพักชาย/หญิง มีสมุดทะเบียนผู้เข้าพัก ระเบียบหอพักเผยแพร่ให้ผู้เข้าพักรับทราบอย่างเปิดเผย มีบุคลากรปฏิบัติงานประจำเพื่อดูแลอาคารหอพักอย่างน้อยหนึ่งคนต่อผู้เข้าพักไม่เกิน 100 คน และบุคลากรดูแลด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม น้อยหนึ่งคนต่อผู้เข้าพักไม่เกิน 300 คน ห้ามจำหน่ายสุราในอาคารหอพัก มีป้ายหรือประกาศเตือนเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดหรืออัตราโทษตามกฎหมายเกี่ยวกับ ยาเสพติด มีบริการจำหน่ายอาหารและของใช้จำเป็นภายในบริเวณ มีบริการซักรีดเสื้อผ้า และมีการจัดทำจดหมายข่าวหรือจดหมายเวียนเพื่อสื่อสารกับผู้เข้าพัก

          5. มาตรฐานระบบส่งเสริมการเรียนรู้ โดยมีองค์ประกอบ คือ มีการปฐมนิเทศ ผู้เข้าพักเมื่อแรกเริ่มเข้าพักอาศัย การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดบริการหอพัก การจัดตั้งกลุ่มหรือชมรมของผู้เข้าพัก และจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้ผู้เข้าพักร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อส่วนรวม

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี