ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ประเภททั่วไป ครั้งที่ 1/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ประเภททั่วไป ครั้งที่ 1/2563


        ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครพนักงานชั่วคราว ประเภททั่วไป ครั้งที่ 1/2563 ตำแหน่งพนักงานภาคสนาม จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานพัฒนากายภาพภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 2 – 13 มีนาคม 2563 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ประเภททั่วไป ครั้งที่ 1/2563

        รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานภาคสนาม
ผู้สอบผ่าน นายปิยะนัฐ ทรัพย์มา

ผู้ขึ้นบัญชีสำรอง
ลำดับที่ 1 นายสมชาย รอดสวัสดิ์
ลำดับที่ 2 นายธชย โพยมรัตน์

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ประเภททั่วไป ครั้งที่ 1/2563