มรภ.เพชรบุรีเดินหน้าสร้างความปลอดภัย พ่นยาฆ่าเชื้อโควิดในอาคารและหอพัก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเดินหน้าสร้างความปลอดภัย พ่นยาฆ่าเชื้อโควิดในอาคารและหอพัก

       มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ภายใต้การดูแลของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยหลังเกิดการแพร่เชื้อของไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงได้มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อลดอัตราการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ซึี่งการฉีดพ่นยาฆาเชื้อในครั้งนี้ ประกอบด้วยอาคาร 2 หลัง ได้แก่ อาคารสุเมธตันติเวชกุล เป็นอาคาร 2 ชั้น ที่ภายในอาคารเป็นห้องประชุม ห้องเรียน สำนักงาน สนามกีฬาและสถานทีี่ออกกำลังกายของคณาจารย์ บุลากรและนักศึกษา อาคารวิทยาภิรมย์ เป็นอาคาร 9 ชั้น ภายในเป็นห้องประชุม ห้องทำงานคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ห้องเรียนและสำนักงาน

       นอกจากนี้ยังได้มีการฉีดพ่นหอพักบุคลากรและหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ทั้ง 6 หอพัก ประกอบด้วย หอพักเพชรสายรุ้ง หอพักเพชรหรรษา หอพักเพชรไพลิน หอพักเพชรเพทาย หอพักเพชรมรกต และหอพักเพชรนิวาสรัต เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้นักศึกษาและผู้ปกครอง ซึ่งในส่วนของหอพักในมหาวิทยาลัยฯ กองพัฒนานักศึกษาได้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและวัดไข้นักศึกษาทุกวัน มีจุดบริการเจลล้างมือ ตลอดจนการทำความสะอาดหอพักด้วยแอลกอฮอล์ในจุดเสี่ยง เช่น ลิฟต์ ราวบันได ลูกบิดประตู สถานที่ส่วนกลาง เป็นต้น

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี