การแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

การแสดงวิสัยทัศน์
เพื่อสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2563