มรภ.เพชรบุรี ปรับแผนการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในช่วงสถานการณ์โควิด

มรภ.เพชรบุรี ปรับแผนการดำเนินโครงการแก้ปัญหาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะทำงานดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประชุมปรับแผนการดำเนินโครงการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

         สำหรับการประชุมปรับแผนการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ยังคงมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ได้ส่งผลกระทบไปถึงการประกอบอาชีพของประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีรายได้ประจำ เช่น อาชีพรับจ้าง เกษตรกร เป็็นต้น การปรับแผนการดำเนินงานในครั้งนี้ได้แบ่งแผนการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะสั้น เน้นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ระยะกลาง พัฒนาอาชีพจากอาชีพเดิมที่ชุมชนทำกันอยู่แล้วเพื่อสร้างรายได้ และระยะยาว เป็นการต่อยอดการนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาร่วมแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหาร จนสามารถพัฒนาต่อยอดสู่การทำเป็นอาชีพได้หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 เบาบางลง

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี