PBRU-Procurement-2-27052567

PBRU-Procurement-2-27052567

ซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้ทางด้านโครงข่ายไฟฟ้าพร้อมโปรแกรมการออกแบบทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เพื่อการเรียนรู้สู่นวัตกรรม ๔.๐ จํานวน ๑ ชุด