PBRU-TOR-2-27052567

PBRU-TOR-2-27052567

ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) ซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้ทางด้านโครงข่ายไฟฟ้าพร้อมโปรแกรมการออกแบบทางด้านวิศวกรรมศาสตร์