รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗