3. บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2562
ด้านบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1. รายงานวิธีการและขั้นตอนโครงการที่มีกระบวนการในการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

2. ภาพประกอบโครงการที่มีกระบวนการในการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2562