1. ด้านการผลิตบัณฑิต

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2562
ด้านการผลิตบัณฑิต

การวิพากษ์หลักสูตร

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอุตสาหกรรม Bachelor of Science Program in Industrial Innovation หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน Bachelor of Architecture Program in Interior Architecture (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ร่วมติดตามประเมินผลในรายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

1. รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

2. รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

3. รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ประจำปีการศึกษา (2559-2560)

กิจรรมนักศึกษา

1. คำสั่งมหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา

2. การประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี