ผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

DOWNLOAD |  BACK

 

รายงานแผนทุจริต (รอบ6เดือน) ปีงบประมาณ 2563

 

DOWNLOAD |  BACK

 

การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต2563

 

DOWNLOAD |  BACK

 

ผลการดำเนินงานตามแผนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 

   เอกสารเพิ่มเติมประกอบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563

DOWNLOAD |  BACK

 

2563 - เอกสารเพิ่มเติมประกอบ ผล 12 เดือน