ผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

DOWNLOAD |  BACK

 

รายงานแผนทุจริต (รอบ6เดือน) ปีงบประมาณ 2563

 

DOWNLOAD |  BACK

 

การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต2563