คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ

คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ

1. มาตรฐานและขั้นตอนให้บริการ หน้ารวมเว็บไซต์
2. มาตรฐานและขั้นตอนให้บริการ การขอใช้สถานที่
3. มาตรฐานและขั้นตอนให้บริการ การขอสำเนาใบเสร็จรับเงิน
4. มาตรฐานและขั้นตอนให้บริการ การขออนุมัติโครงการกิจกรรมนักศึกษา
5. มาตรฐานและขั้นตอนให้บริการ การขอเอกสารต่างๆ
6. มาตรฐานและขั้นตอนให้บริการ การจัดทำการประเมินตนเอง (SAR) ระตับหลักสูตร
7. มาตรฐานและขั้นตอนให้บริการ การจ่ายเงินสวัสดิการ
8. มาตรฐานและขั้นตอนให้บริการ การพิจารณาขอทุนงานวิจัย (ทุนจากภายใน)
9. มาตรฐานและขั้นตอนให้บริการ การยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศแก่บุคคลากรภายนอก
10. มาตรฐานและขั้นตอนให้บริการ การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
11. มาตรฐานและขั้นตอนให้บริการ การรับเงินค่าประกันของเสียหาย
12. มาตรฐานและขั้นตอนให้บริการ การลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา
13. มาตรฐานและขั้นตอนให้บริการ การให้บริการขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
14. มาตรฐานและขั้นตอนให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการงานตรวจสอบภายใน