ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2565 : ด้านการบริการวิชาการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2565
ด้านการบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

– ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการปรึกษาข้อมูล

– ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบล

– ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการการขอใบรับรองการปฏิบัติงาน

– ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกลุ่มสมาชิกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย

– ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรตามรอยธรรมชาติ ตำบลช้างแรก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

– ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกลุ่มเกษตรมะพร้าวแปลงใหญ่ ตำบลเขาล้าน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์