ด้านการบริหารจัดการ

ด้านการบริหารจัดการ

สถิติการให้บริการสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ไตรมาสที่ 1 – 2 )​

สถิติการให้บริการหน่วยงานในสังกัดกองกลาง  สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ไตรมาสที่ 1 – 2 )

สถิติการขออนุมัติกิจกรรม และดําเนินกิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 1-2) กองนโยบายและแผนฯ

สถิติการการใช้ห้องประชุมวรชัยเยาวปาณี ชั้น 1
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ข้อมูลเชิงสถิตกิารให้บริการ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

รายงานข้อมูลการขอรับบริการการแก้ปัญหาด้านคอมพิวเตอร์