ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2565 : ด้านการบริหารจัดการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2565
ด้านการบริหารจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : สถิติงานบริการ ติดตามและเบิกจ่ายโครงการของสาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาการจัดการ : สถิติการให้บริการห้องประชุม ห้องเรียน คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2565

คณะเทคโนโลยีการเกษตร : สถิติการใช้ห้องประชุมไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ : สถิติการให้บริการห้องประชุมวรชัยเยาวปาณี ชั้น 1

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ : สถิติการให้บริการห้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะครุศาสตร์ : สถิติการให้บริการของคณะครุศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

– สถิติผู้เข้าใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565

– สถิติผู้เข้าใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

– สถิติผู้เข้าใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2564

– สถิติการยืม-คืน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เดือนมกราคม พ.ศ. 2565

– สถิติการยืม-คืน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

– สถิติการยืม-คืน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2564