ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2566 : ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2566
ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

1. ข้อมูลเชิงสถิติการชมนิทรรศการ”คันฉ่องส่องเพ็ชร์: มรดกภูมิปัญญาแห่งพริบพรี”
ณ หอวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีศรีราชภัฏ