ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2565 : ด้านการวิจัย

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2565
ด้านการวิจัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– สถิติการให้บริการเผยแพร่บทความวารสาร PBRU Science Journal

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

– ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม