1. ด้านการผลิตบัณฑิต

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2563
ด้านการผลิตบัณฑิต

1. สถิติการเข้าร่วมกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา

2. สรุปการเข้าร่วมกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา

3. สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมรายบุคคล กองพัฒนานักศึกษา

4. สรุปการเข้าร่วมกิจกรรมรายสาขาวิชา กองพัฒนานักศึกษา

5. การตัดคะแนนความประพฤติ กองพัฒนานักศึกษา

6. สถิติการให้บริการสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7. ข้อมูลเชิงสถิตกิารให้บริการ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน