1. ด้านการผลิตบัณฑิต

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2563
ด้านการผลิตบัณฑิต

1. สถิติการเข้าร่วมกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา

2. สรุปการเข้าร่วมกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา

3. สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมรายบุคคล กองพัฒนานักศึกษา

4. สรุปการเข้าร่วมกิจกรรมรายสาขาวิชา กองพัฒนานักศึกษา

5. การตัดคะแนนความประพฤติ กองพัฒนานักศึกษา

6. สถิติการให้บริการสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7. ข้อมูลเชิงสถิตกิารให้บริการ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน