ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2565 : ด้านการผลิตบัณฑิต

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2565
ด้านการผลิตบัณฑิต

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. สถิติการขอเข้าใช้ห้องนอกเหนือจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนการอาหารนานาชาติฯ

2. สถิติการให้บริการแก่นักศึกษา ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

3. สถิติงานบริการ ยืม-คืน การเตรียมปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอน และงานวิจัย

4. สถิติงานบริการตรวจวิเคราะห์ และงานบริการยืม-คืนอุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

1. สถิติการขอเข้าใช้ห้องเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

2. สถิติการขอเข้าใช้ห้องเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน