4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

4.1 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ.2563

4.2 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการทดลองงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

4.3 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

4.4 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลงานของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารที่มิได้เป็นข้าราชการเพื่อเลื่อนค่าจ้างประจำปี

4.5 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย