1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

1.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2554

1.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2554

1.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงายที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 2554

1.4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2554

1.5 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผุ้สมควรดำรงตำแหน่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

1.6 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี