2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

2.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผุ้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2557

2.2 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงานราชการเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

2.3 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน พ.ศ. 2554

2.4 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งสมรรถนะทางการบริหาร และระดับคุณภาพของผลงานตามประเภทตำแหน่ง เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

2.5 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ

2.6 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

2.7 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป

2.8 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก พนักงานชั่วคราว ประเภทวิชาการ

2.9 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก รับสมัครพนักงานชั่วคราว ประเภททั่วไป

2.10 ขั้นตอนการจ้างพนักงานชั่วคราว

2.11 ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี