การสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

การสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

ปฎิทินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563

โควตาเรียนดี/ความสามารถพิเศษ (Portfolio)