คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาการศึกษาปฐมวัย 

ประธานสาขาวิชา อาจารย์ชนาธิป  บุปผามาศ 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย            :  ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาการศึกษาปฐมวัย

ชื่อย่อ                :  ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education in  Childhood Education

ชื่อย่อ :  B.Ed. (Early  Childhood  Education)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร :  ไม่น้อยกว่า 168  หน่วยกิต

กิจกรรมเสริมหลักสูตร :-

การจัดการศึกษา :  เปิดสอนภาคปกติ 

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : 5 ปี ( 10 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 100,000 บาท ภาคการศึกษาละ  10,000     บาท

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน

- การศึกษาปฐมวัย

- จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

- การพัฒนาภาษาของเด็กปฐมวัย

- สังคมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

- สื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

- ดนตรีและการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย

- การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย

- การเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

- หนังสือสำหรับเด็ก

- คอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย

- การให้การศึกษาและการมีส่วนร่วมของพ่อแม่

- การวัดและการประเมินเด็กปฐมวัย

- งานวิจัยในชั้นเรียนเด็กปฐมวัย

- วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

- ทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย

- จริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย

- การบริหารสถานศึกษาปฐมวัย

- ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย

- หุ่นและนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย

-คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

-กิจกรรมการละครสำหรับเด็กปฐมวัย

- การละเล่นเครื่องดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ

-                   สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คุณนิสัยของนักศึกษาปฐมวัย

-                   รักเด็ก  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รักในความเป็นครู

บัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยทำงานอะไรบ้าง

 1. ครูสอนระดับปฐมวัย
 2. เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย
 3. เจ้าของ / ผู้รับใบอนุญาตในสถานศึกษาปฐมวัย
 4. นักวิชาการศึกษาด้านการศึกษาปฐมวัย

เบอร์โทร : 032  493  267

Website : http://edu.pbru.ac.th

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาพลศึกษา 

ประธานสาขา : อาจารย์ธำรง  บุญพรหม

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษา

ชื่อย่อ : ค.บ.(พลศึกษา)

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education (Physical  Education)

ชื่อย่อ : B.Ed. (Physical  Education)

จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 166 หน่วยกิต

กิจกรรมเสริมหลักสูตร : -

การจัดการศึกษา :  เปิดสอนภาคปกติ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : 5 ปี (10 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร :  ภาคปกติ 10,000     บาท

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน

-                   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

-                   วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว

-                   สรีรวิทยาการออกกำลังกาย

-                   จิตวิทยาการกีฬา

-                   การจัดการและบริหารพลศึกษา

-                   หลักการและการฝึกกีฬา

-                   การบาดเจ็บทางการกีฬา

-                   ผู้นำนันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม

-                   การสอนทางกีฬา

-                   การจัดการเรียนรู้พลศึกษา

-                   การทดสอบและการประเมินผลทางพลศึกษา

-                   การจัดการเรียนรู้พลศึกษา

-                   การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาแบบเรียนรวม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

-                   สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย

คุณนิสัยของผู้ศึกษาสาขาพลศึกษา

-                   มีความรักและศรัทธาในความเป็นครู  รักในกีฬาและการออกกำลังกาย มีความอดทนและระเบียบวินัย

บัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษาทำงานอะไรได้บ้าง

 1. ครูพลศึกษา
 2. ผู้ฝึกสอนกีฬา
 3. ผู้ตัดสินกีฬา

เบอร์โทร : 032  493  267

http://edu.pbru.ac.th

หลักสูตรคณะครุศาสตร์

หลักสูตรคณะครุศาสตร์

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา

2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย

 

ปรัชญา
“สร้างครูดี   พัฒนาคน สร้างชุมชน พัฒนาชาติ”
เอกลักษณ์
ผลิตครูมืออาชีพ”

ผลิตครูมืออาชีพ หมายถึง คณะครุศาสตร์ มีความเป็นเลิศทางด้านการผลิตครูที่มีความรู้ ทักษะการสอน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์ได้กำหนดให้สาขาการศึกษาปฐมวัยเป็นสาขาที่เป็นเอกลักษณ์โดย คณะเปิดโอกาสให้คณาจารย์ให้ความคิดเห็น และมีระบบกลไกการดำเนินงานของสาขาจนเกิดผลงานเชิงประจักษ์ด้านการเรียนการ สอนเป็น good practice โดยนักศึกษาได้รับรางวัลระดับชาติ  คือ นางสาวพรพรรณ  จิรวัฒนา กิตติ ได้รับรางวัลจากการประกวดการเล่านิทานสำหรับเด็กปฐมวัย ระดับประเทศ ถ้วยรางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และเกียรติบัตร

อัตลักษณ์
ซื่อสัตย์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  ชิดชูจิตอาสา  นำพาสู่ครูมืออาชีพ”
วิสัยทัศน์

ภายในปี  2561  คณะครุศาสตร์จะพัฒนาให้ทุกโปรแกรมวิชาจัดผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาการศึกษา

พันธกิจ

1.  ผลิตบัณฑิตที่มุ่งสร้างอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของคณะครุศาสตร์ด้วยการเน้นคุณภาพบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสากล  ซื่อสัตย์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  ก้าวสู่ ครูมืออาชีพ จิตสาธารณะ

2.  วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่จะจำเป็นและประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น โดยบูรณาการศาสตร์ทางการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาของพื้นที่และนำไปใช้ประโยชน์ได้ อย่างแท้จริง

3.  ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางการศึกษา ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคมและประเทศชาติ

4.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู รวมทั้งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับ การเป็นวิชาชีพขั้นสูง

5.  สืบสานส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนและสังคม

6.  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น ของชาติ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย

7.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์
เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะครุศาสตร์ จึงกำหนดวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการดำเนินงาน ดังนี้
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตครูและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โดยมุ่งเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและเจตคติทางวิชาชีพ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี ความสุข
 2. เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
 3. เพื่อให้ชุมชนและท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเองได้โดยการสนับสนุนด้านการบริการวิชาการ พร้อมทั้งส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
 4. เพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กรอย่างต่อเนื่องตามหลักการบริหารจัดการองค์กรที่ดี เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
ยุทธศาสตร์

1.  บัณฑิตมีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพครู

2.  ผลงานวิจัยตอบสนองความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

3.  เป็นที่พึ่งของชุมชน สังคม ด้านองค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางการศึกษา

4.  เป็นผู้นำในการเสริมสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาวิชาชีพครู คุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

5.  เป็นผู้นำในการน้อมนำโครงการพระราชดำริ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคม

6.  บุคลากรและนักศึกษามีบทบาทในการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และถ่ายทอดสู่สากล

 7.  ระบบการบริหารคณะครุศาสตร์ มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

คณะครุศาสตร์

ความเป็นมาของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เว็บไซต์คณะครุศาสตร์ http://edu.pbru.ac.th/

คณะครุศาสตร์มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน    เท่ากับประวัติของสถาบันฯเพราะในเบื้องต้นสถาบันฯ พัฒนามาจากโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรม เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2469 ซึ่งเดิมตั้งอยู่ที่ตำบลอู่เรือ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

พ.ศ. 2469 

ได้จัดตั้งเป็นหมวดวิชาการศึกษา โรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรม

 พ.ศ. 2470 

ได้ยกระดับขึ้นเป็นหมวดวิชาการศึกษา โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรมณฑลแผนกกสิกรรม จังหวัดเพชรบุรี เมื่อกระทรวงธรรมการมีคำสั่งให้ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมมาตั้งในเขตพระราชวังรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม และย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรมณฑลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมมารวมด้วย และเปลี่ยนชื่อเป็น

โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรมณฑลแผนกกสิกรรม จังหวัดเพชรบุรี

พ.ศ. 2476 

ได้เริ่มเปิดสอนนักเรียนฝึกหัดครูและได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูล หลังจากนั้นได้ปรับปรุงหลักสูตรฝึกหัดครูประกาศนียบัตรใหม่ และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร จังหวัดเพชรบุรี โดยมีฐานะเป็นหมวดวิชาการศึกษา

พ.ศ. 2484 

หมวดวิชาการศึกษา โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร จังหวัดเพชรบุรี กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งรัดผลิตครู จึงให้เปิดสอนนักเรียนฝึกหัดครูประชาบาลอีกแผนกหนึ่งโดยรับนักเรียนสำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรียนต่อ 3 ปี

พ.ศ. 2485 

โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร จังหวัดเพชรบุรี ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูลเพชรบุรี

พ.ศ. 2491 

ได้ยกเลิกหลักสูตรครูประชาบาล และได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี

พ.ศ. 2508 

โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี ย้ายตำแหน่งที่ตั้งมาทำการอยู่ที่ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากที่ตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีที่ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เป็นธรณีสงฆ์และกองทัพบก มีพื้นที่คับแคบไม่สามารถขยายโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าได้

พ.ศ. 2512 

กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้โรงเรียน เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้นสูง หรือที่เรียกกันว่าป.กศ.สูง และได้รับการประกาศยกฐานะจากโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี มาเป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2512 ตามประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2519 

วิทยาลัยครูเพชรบุรี ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 และเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี  สาขาที่เปิดสอนคือ สาขาครุศาสตร์ ซึ่งได้รับการยกฐานะขึ้นมาจากหมวดวิชาการศึกษา

พ.ศ. 2535 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครูว่า สถาบันราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 มีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตทั่วไปทั้งสาขาวิชาการศึกษา ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ซึ่งทางคณะวิชาครุศาสตร์ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "คณะครุศาสตร์"

พ.ศ. 2547 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2547

พ.ศ. 2548

คณะครุศาสตร์ มีฐานะเป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2548  เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548   เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

พ.ศ. 2549

คณะครุศาสตร์ เปิดสอน 3 ระดับ ทั้งหลักสูตร 4 ปี  และ หลักสูตร  5  ปี  ดังนี้

ระดับปริญญาตรี

-  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

-  สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการแนะแนว

-  สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรม

-  สาขาวิชาพลศึกษา

-  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

-  ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ระดับบัณฑิตศึกษา

-  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

-  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

-  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

พ.ศ. 2551 

คณะครุศาสตร์ ได้มีการปรับปรุงสูตรและเปิดหลักสูตรใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน และผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ปัจจุบันเปิดสอน 3 ระดับ ดังนี้

ระดับปริญญาตรี

-  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

-  สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและสังคมศึกษา

-  สาขาวิชาพลศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

-  ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ระดับบัณฑิตศึกษา

-  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

-  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน

คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  มีการเปิดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ดังนี้

ระดับปริญญาตรี

-  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

-  สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและสังคมศึกษา

-  สาขาวิชาพลศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

-  ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ระดับบัณฑิตศึกษา

-  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

-  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

เว็บไซต์คณะครุศาสตร์ http://edu.pbru.ac.th/

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account