คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

Faculty of Education

รู้จักคณะ

ปรัชญา Philosophy : “”สร้างครูดี พัฒนาคน สร้างชุมชน พัฒนาชาติ” เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเข้าสู่สังคมและท้องถิ่น คณะครุศาสตร์ยังคงดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาท้องถิ่นและตามนโยบายของมหาวิทยาลัย คือ “หนึ่งคณะ หนึ่งอำเภอ” ในภารกิจและหน้าที่นี้ บุคลากรภายในคณะครุศาสตร์ทุกคนจะร่วมพัฒนาและดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืนสืบต่อไปล”

วิสัยทัศน์ Vision: ภายในปี 2568 คณะครุศาสตร์จะเป็นเลิศในการผลิตและพัฒนาครู

พันธกิจ Obilgation: 1. ผลิตบัณฑิตภายใต้อัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2. สร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. พัฒนางานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อท้องถิ่น
4. บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ และนวัตกรรมแก่ท้องถิ่น
5. อนุรักษ์ สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

เอกลักษณ์ Identities “เป็นครูมืออาชีพ”

อัตลักษณ์ Identities Identities “ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เป็นครูมืออาชีพ”

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 2 สาขาวิชา ได้แก่

  1.สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  2. สาขาวิชาพลศึกษา​

 • หลักสูตรปริญญาโท ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 2 สาขาวิชาได้แก่

  1. สาขาการบริหารการศึกษา
  2. สาขาหลักสูตรและการสอน​

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  ประกาศนียบัตรบัณฑิต(ป.บัณฑิต) 1 สาขาวิชา ได้แก่

  1. สาขาวิชาชีพครู​

ติดต่อคณะฯ

คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

โทรศัพท์ 032 – 708 – 621
email : saraban_edu@pbru.ac.th
เว็บไซต์ https://edu.pbru.ac.th/