คณะครุศาสตร์

รู้จักคณะ

“สร้างครูดี พัฒนาคน สร้างชุมชน พัฒนาชาติ” เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเข้าสู่สังคมและท้องถิ่น คณะครุศาสตร์ยังคงดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาท้องถิ่นและตามนโยบายของมหาวิทยาลัย คือ “หนึ่งคณะ หนึ่งอำเภอ” ในภารกิจและหน้าที่นี้ บุคลากรภายในคณะครุศาสตร์ทุกคนจะร่วมพัฒนาและดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืนสืบต่อไป

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 2 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1.สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  • 2. สาขาวิชาพลศึกษา​
 • หลักสูตรปริญญาโท ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 2 สาขาวิชาได้แก่

  • 1. สาขาการบริหารการศึกษา
  • 2. สาขาหลักสูตรและการสอน​
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  ประกาศนียบัตรบัณฑิต(ป.บัณฑิต) 1 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1. สาขาวิชาชีพครู​

ติดต่อคณะฯ

คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

โทรศัพท์ 032-708621
อีเมล edu.pbru@mail.pbru.ac.th
เว็บไซต์ http://edu.pbru.ac.th/