A+ A A-

คณะครุศาสตร์

ความเป็นมาของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เว็บไซต์คณะครุศาสตร์ http://edu.pbru.ac.th/

คณะครุศาสตร์มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน    เท่ากับประวัติของสถาบันฯเพราะในเบื้องต้นสถาบันฯ พัฒนามาจากโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรม เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2469 ซึ่งเดิมตั้งอยู่ที่ตำบลอู่เรือ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

พ.ศ. 2469 

ได้จัดตั้งเป็นหมวดวิชาการศึกษา โรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรม

 พ.ศ. 2470 

ได้ยกระดับขึ้นเป็นหมวดวิชาการศึกษา โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรมณฑลแผนกกสิกรรม จังหวัดเพชรบุรี เมื่อกระทรวงธรรมการมีคำสั่งให้ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมมาตั้งในเขตพระราชวังรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม และย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรมณฑลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมมารวมด้วย และเปลี่ยนชื่อเป็น

โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรมณฑลแผนกกสิกรรม จังหวัดเพชรบุรี

พ.ศ. 2476 

ได้เริ่มเปิดสอนนักเรียนฝึกหัดครูและได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูล หลังจากนั้นได้ปรับปรุงหลักสูตรฝึกหัดครูประกาศนียบัตรใหม่ และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร จังหวัดเพชรบุรี โดยมีฐานะเป็นหมวดวิชาการศึกษา

พ.ศ. 2484 

หมวดวิชาการศึกษา โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร จังหวัดเพชรบุรี กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งรัดผลิตครู จึงให้เปิดสอนนักเรียนฝึกหัดครูประชาบาลอีกแผนกหนึ่งโดยรับนักเรียนสำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรียนต่อ 3 ปี

พ.ศ. 2485 

โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร จังหวัดเพชรบุรี ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูลเพชรบุรี

พ.ศ. 2491 

ได้ยกเลิกหลักสูตรครูประชาบาล และได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี

พ.ศ. 2508 

โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี ย้ายตำแหน่งที่ตั้งมาทำการอยู่ที่ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากที่ตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีที่ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เป็นธรณีสงฆ์และกองทัพบก มีพื้นที่คับแคบไม่สามารถขยายโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าได้

พ.ศ. 2512 

กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้โรงเรียน เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้นสูง หรือที่เรียกกันว่าป.กศ.สูง และได้รับการประกาศยกฐานะจากโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี มาเป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2512 ตามประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2519 

วิทยาลัยครูเพชรบุรี ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 และเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี  สาขาที่เปิดสอนคือ สาขาครุศาสตร์ ซึ่งได้รับการยกฐานะขึ้นมาจากหมวดวิชาการศึกษา

พ.ศ. 2535 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครูว่า สถาบันราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 มีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตทั่วไปทั้งสาขาวิชาการศึกษา ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ซึ่งทางคณะวิชาครุศาสตร์ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "คณะครุศาสตร์"

พ.ศ. 2547 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2547

พ.ศ. 2548

คณะครุศาสตร์ มีฐานะเป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2548  เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548   เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

พ.ศ. 2549

คณะครุศาสตร์ เปิดสอน 3 ระดับ ทั้งหลักสูตร 4 ปี  และ หลักสูตร  5  ปี  ดังนี้

ระดับปริญญาตรี

-  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

-  สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการแนะแนว

-  สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรม

-  สาขาวิชาพลศึกษา

-  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

-  ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ระดับบัณฑิตศึกษา

-  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

-  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

-  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

พ.ศ. 2551 

คณะครุศาสตร์ ได้มีการปรับปรุงสูตรและเปิดหลักสูตรใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน และผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ปัจจุบันเปิดสอน 3 ระดับ ดังนี้

ระดับปริญญาตรี

-  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

-  สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและสังคมศึกษา

-  สาขาวิชาพลศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

-  ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ระดับบัณฑิตศึกษา

-  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

-  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน

คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  มีการเปิดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ดังนี้

ระดับปริญญาตรี

-  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

-  สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและสังคมศึกษา

-  สาขาวิชาพลศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

-  ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ระดับบัณฑิตศึกษา

-  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

-  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

เว็บไซต์คณะครุศาสตร์ http://edu.pbru.ac.th/