คณะเทคโนโลยีการเกษตร

รู้จักคณะ

สร้างเอกลักษณ์ด้านเกษตรและอาหารให้มีความโดดเด่นได้รับการยอมรับระดับชาติสู่สากล
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นมืออาชีพ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มีคุณภาพบูรณาการองค์ความรู้ และบริการวิชาการด้านการเกษตรและอาหาร เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม วิถีเกษตรภูมิปัญญาท้องถิ่น
พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1.สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • 2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์
  • 3. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  • 4. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร​

  ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 1 สาขาวิชาได้แก่

  • 1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์​

ติดต่อคณะฯ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

โทรศัพท์ 032-708620
อีเมล pbruagri@gmail.com
เว็บไซต์ http://agriculture.pbru.ac.th/